Årsmøtet er vellets høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Forslag eller andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen kalenderårets utgang. Årsmøtet innkalles av styret med tre ukers skriftlig varsel. Sammen med innkallingen sendes årsmøtets dagsorden, styrets beretning og regnskap, revisors beretning og eventuelle innkomne forslag sammen med styrets innstilling.

Protokollen undertegnes av styreleder, sekretær og to av de fremmøtte medlemmer.