Marikova vel er et hyttevel i Frogn Kommune der drift er basert på frivillig innsats. Marikova vel har 238 medlemmer. Marikova vel er en non-profit organisasjon som jobber for medlemmenes beste. Årskontingenten fastsettes av vellets årsmøte.

Se vedtekter for Marikova vel her.

Informasjonen på hjemmesiden vedlikeholdes av styret og utvalgene i Marikova vel, med innspill fra aktuelle aktører i og rundt nærmiljøet på Hallangen.

Årsmøtet

Årsmøtet er vellets høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Forslag eller andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen kalenderårets utgang.

Styret

Kontakt styret med epost til styret@marikova.no. Se oversikt over hvem som er med i styret her.

Medlemmer

Alle eiere av en eller flere parseller i Marikova vel er pålagt å være medlem i Marikova vel, med ett medlemskap pr. parsell.

Støttemedlemmer

Naboer som benytter våre veier og/eller arealer for adkomst til egne eiendommer eller benytter vann fra Marikova vels vannverk, samt sommerbutikken som ligger på festet grunn.

Natur og miljø

Et styremedlem har ansvar for natur og miljø. Arbeidsoppgavene er forvaltning av friområder, rådgiving til vellets grendeutvalg og medlemmer vedrørende trefelling, natur og miljøvern. Styremedlemmet tar seg også av kommunikasjon med kommunale myndigheter.

Frogn kommune er eier av friområdene våre.

Grendeutvalget

Et styremedlem har ansvar for grendeutvalget. Grendeutvalget består i tillegg av 5 valgte grendeledere som er kontaktpersoner i nærmiljøet for medlemmer i vellet.

Båtforeningen

Et styremedlem har ansvar for båtforeningen. Båtforeningen består av båtforeningens medlemmer og har egne vedtekter. Arbeidet består i alt vesentlig av administrasjon, etablering og vedlikehold av båtplasser, motorhus og bryggeanlegg. Båtforeningen har egne kontaktperson(-er) for hvert av våre tre strandområder.

Vannverket

Et styremedlem har ansvaret for vannverket. Vannverket består av vannverkets medlemmer og har egne vedtekter. Arbeidet består hovedsaklig av administrasjon, ettersyn og vedlikehold.

NB! Feil med vannet må meldes på vanntelefonen 468 01 277 (ikke SMS og ikke Facebook)

Butikken

Marikova vel eier tomten som butikken benytter. De som eier og driver butikken har en festeavtale som typisk løper i 10 år. Vellet har utover dette ikke noe ansvar for åpningstider eller drift av butikken. 

Dugnader

Ved behov kan grendeutvalgene kalle inn til dugnader for å få utført diverse forefallende arbeid. Slik dugnadsinnsats kan godtgjøres etter forhåndsavtale med styret. Unntatt er den årlige fellesdugnaden på strandområdene våre som skjer på frivillig basis.

Regnskap

Styret har ansvar for budsjett og regnskap, og utpeker en regnskapsfører som bistår med arbeidet.

Revisjon

Revisjon av vellets regnskaper utføres av årsmøtets valgte revisorer.